يكي از مهمترين موارد كنترلي در پايش وضعيت الكتريكي و مكانيكي در تجهيزات دوار Rotary machinesو تجهيزات رفت و برگشتي Reciprocating Machinesتحليل ارتعاش اين تجهيزات مي باشد. در اين بررسيها طيف وسيعي از موارد الكتريكي و مكانيكي از قبيل وضعيت روتور، خطاي سيستم درايو و كنترل دور، نابالانسي ، ناهمراستايي يا عدم هم محوري شافت و كوپلينگ ، رزونانس ، لقي ، عيوب فونداسيون ، عيوب بيرينگ ، كاويتاسيون و … بررسي شده و عيوب آنها در مراحل اوليه قابل شناسايي هستند. رساندن ارتعاشات يك ماشين به حد مجاز و نگاه داشتن آن در محدوده استاندارد تعيين شده توسط سازنده تجهيز ، مي تواند عمر ماشين را تا 70درصد افزايش دهد . در بازرسيهاي دوره اي ارتعاشات تجهيزات مي بايست مقادير ارتعاشي هر ماشين را بصورت دورهاي برداشت و آناليز نموده و نتايج را در مولفه هاي خاصي با مقادير دوره بازرسي قبل مقايسه كرد

در مواقع ديگر دستگاه از حساسيت بالايي برخوردار است و مي بايست رفتار ارتعاشي آن به صورت لحظه اي و آنلاين كنترل شود . در اين حالت با اجراي سامانه آنلاين آناليز ارتعاشات ميتوان كنترل ماشين را به دست گرفت و از خرابي ها و توقفات ناگهاني آن جلوگيري كرد . پروتكل آنلاين سازي سامانه كنترل و آناليز ارتعاش با همه پروتكلهاي استاندارد و جاري موجود در صنعت سازگار است. شركت پويا پايش با دارا بودن افراد متخصص امر آناليز ارتعاشات و تجارب صنعتي فراوان در اين زمينه آمادگي كامل دارد بهترين خدمات خود را جهت انجام بازرسي هاي موردي و دوره اي و همچنين پياده سازي سيستم پايش وضعيت ارتعاشات به صورت آنلاين ارائه نمايد