شركت پویا پایش صنعت آریا بر اساس تنوع تجهيزات قدرت و تجهيزات دوار و كلاس و توان آنها و بر اساس پيشنهادات سازندگان معتبر جداول تعميرات و نگهداري و بازرسي هاي هفتگي، ماهانه، دو ماهه فصلي، شش ماهه و … را تعيين و دستورالعمل مربوطه را تدوين و پياده سازي مينمايد. نتايج تست هاي هر سيستم بررسي و در بانك اطلاعاتي سوابق تجهيز درج ميشود. گزارشات دوه هاي بعدي بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار با نتايج تستهاي قبلي كه در پرونده تجهيز مذكور درج شده است مطابقت داده شده و گزارشات لازم صادر مي شود.