آنالیز اثر جریان (MCSA) زیر مجموعه تست آنالیز اثرات الکتریکی (ESA) می باشد. به طوری که در  ESA با نمونه گیری از 3 فاز جریان و ولتاژ پارانترهای متعددی

از شرایط کارکرد الکتروموتور و مولفه های عیب بدست می آید ولی در تست MCSA فقط نمونه یکی از جریان های فازها می باشد.

از دید تشخیص عیب تست MCSA  به مراتب ضعیف تر از ESA  است.