آنالیز مدار موتور MCA در بر گیرنده تست های Offline  می باشد.

این تست ها شامل:

PI, PDCA , DC RAMP , STEP VOLTAGE, RIC , DC RESISTANCE, SURGE , PD OFFLINE